Skip to main content Skip to search

Archives for Blog

Prosečna zarada za mart 2022. godine

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u martu 2022. godine prosečna (bruto) zarada* iznosila je 102.781 RSD, a neto 74.664 RSD.

Zarade

Nominalni indeks

III 2022

I-III 2022

III /II

Prosečna zarada

102.781

99.356

105,5

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa 

74.664

72.067

105,7

Read more

Godišnji porez na dohodak za 2020. godinu (porez na „extra“ dohodak)

Godišnji porez građana na dohodak za 2020. godinu (odnosno takozvani porez na „extra“ dohodak), podnosi se elektronski ili papirno do 17.05.2021.

Građani Republike Srbije koji su tokom 2020. godine ostvarili kalkulisani neto dohodak (prihod po različitim osnovama) veći od  2.987.424,00 dinara podležu obavezi plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu.

Podaci potrebni za obračunavanje poreske prijave nalaze se najčešće u PPP-PO potvrdama, izveštajima o svim Zakonom definisanim naplaćenim dohocima u 2020.godini, koje je svakom fizičkom licu bilo dužno da izda domaće pravno lice – isplatilac prihoda zaključno sa 31.01. godine za prethodnu godinu.

Ovaj porez plaćaju rezidenti Republike Srbije (na dohodak ostvaren u Srbiji i dohodak ostvaren u inostranstvu) i nerezidenti (na dohodak ostvaren u Srbiji).

Godišnji neto prihod preduzetnika koji vodi poslovne knjige, umanjen za porez na prihode od samostalne delatnosti plaćen na te prihode, ulazi u dohodak za oporezivanje.

Za preduzetnike koji su se opredelili za ličnu zaradu, zarada se umanjuje za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na te prihode, a razlika ulazi u dohodak za oporezivanje.

Paušalno utvrđena osnovica iz rešenja Poreske uprave dobijenih u e-poresko sadnuče, umanjena za porez i doprinose na prihode od samostalne delatnosti, paušalno oporezovanog preduzetnika, plaćene na te prihode, ulazi u dohodak za oporezivanje.

Poresku prijavu može podneti i knjigovođa u ime obveznika.

U okviru naših usluga, vršimo i uslugu obračunavanja i podnošenja PPDG-2R poreske prijave.

Read more

Prihodi fizičkih lica ostvareni iz inostranstva 2020. godine

Poreska uprava Republike Srbije na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva i  poređenjem tih podataka sa podnetim poreskim prijavama o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, ustanovila je visoku stopu nepoštovanja poreskih propisa i identifikovala ta  fizička lica.

Ovi prihodi ostvaruju se po osnovu pružanja raznih vrsta usluga, a najčešće su to usluge razvoja softvera, prevođenja, držanja časova stranih jezika, promocije, grafičkog dizajna i druge vrste usluga. Nepoštovanje poreskih propisa ustanovlјeno je i kod fizičkih lica koja prihode ostvaruju na društvenim mrežama („jutjuberi“, „influenseri“), internet klađenja i slično, kao i kod lica koja su izdavala sopstvene nepokretnosti do 30 dana („stan na dan“).

Poreska uprava Republike Srbije poziva sva fizička lica koja su propustila da podnesu poreske prijave, da pre preduzimanja bilo koje radnje poreskog organa u vezi učinjene radnje ili propusta, odnosno pre otpočinjanja poreske kontrole ili podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, samoinicijativno to učine, odnosno  obračunaju porez i doprinose sa pripadajućom kamatom i izmire svoje zakonske obaveze, kako bi izbegla prekršajnu odgovornost.

Poresku prijavu može podneti i knjigovođa u ime obveznika.

U okviru naših usluga, vršimo i uslugu obračunavanja i podnošenja PP-OPO poreske prijave.

Read more

Godišnji porez na dohodak za 2019. godinu (porez na „extra“ dohodak)

Godišnji porez na dohodak za 2019. godinu (odnosno takozvani porez na „extra“ dohodak), podnosi se elektronski ili papirno do 15.05.2020.

Građani Republike Srbije koji su tokom 2019. godine ostvarili zbir dohodaka (prihoda po različitim osnovama) veći od  2.729.304,00 dinara podležu obavezi plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu.

Podaci potrebni za obračunavanje poreske prijave nalaze se u PO-PPP potvrdama, izveštajima o svim Zakonom definisanim naplaćenim dohocima u 2019.godini, koje je svakom fizičkom licu bilo dužno da izda pravno lice – isplatilac prihoda zaključno sa 31.01.2020. godine za prethodnu godinu.

Poresku prijavu može podneti i knjigovođa u ime obveznika.

U okviru naših usluga, vršimo i uslugu obračunavanja i podnošenja PPDG-2R poreske prijave.

 

Read more

Završni račun za 2019. godinu

Sva pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige su u obavezi da sastave i podnesu završni račun (set finansijskih izveštaja) za 2019. godinu Agenciji za privredne registre (APR), i to:

  1. za statističke potrebe ili izjave o neaktivnosti do 28.02.2020. godine;
  2. finalne (od strane skupštine usvojene) finansijske izveštaje do 30.6.2020. godine.

Kao i do sada, naše društvo nudi usluge izrade završnog računa (finansijskih izveštaja) za 2019. godinu.


CENOVNIK ZA IZRADU ZAVRŠNOG RAČUNA, Klijent, Cena
Izrada samo završnog računa i poreskog bilansa (bez knjiženja), MALA PREDUZEĆA, od 200 evra
Izrada samo završnog računa i poreskog bilansa (bez knjiženja), MIKRO PREDUZEĆA, od 120 evra
Izrada samo završnog računa i poreskog bilansa, OSTALA PRAVNA LICA (UDRUŽENJA/KLUBOVI/SINDIKATI), od 70 evra
Izrada izjave o neaktivnosti, SVA PRAVNA LICA I PREDUZETNICI, od 2.000 dinara
Izrada izjave o neaktivnosti i formalnog poreskog bilansa, SVA PRAVNA LICA I PREDUZETNICI, od 3.000 dinara

Read more

Akcize na kafu od 01.01.2018. godine

Od 1.1.2018. godine počinje primena obaveze računanja akciza i lepljenja akciznih markica na kafu proizvodenu u Srbiji. Do sada je postojala obaveza da se akciza plati pri uvozu, a sada se uvodi i dodatno plaćanje akcize za kafu koja se preradi nakon uvoza. Svi proizvođači kafe treba da se upišu u Registar proizvođača kafe koji se vodi kod Poreske uprave – Centrale. Takođe, uz podnošenje zahteva za upis u Registar, proizvođači su u obavezi i da (pismeno) obaveste filijalu Poreske uprave na podrčuju koje imaju pogon za proizvodnju i preradu kafe.

Akcize se računaju samo i isključivo na kafu koja je uvezena od 1.1.2018. godine, što znači da se zalihe kafe proizvedene (i uvezene) do 31.12.2017. godine, u momentu prodaje u 2018. godini neće oporezovati akcizom.

Read more

Info – Zakon o sportu 2016, >>ističe rok za usklađivanje<<

Obaveštavamo sve organizacije u oblasti sporta, a pre svega sportske organizacije (sportska udruženja-klubove i sportska privredna društva)
da 16.02.2017. godine ističe rok za usklađivanje sportske dokumentacije (primarno Statut i Knjiga Članova) i unutrašnjeg sportskog organizovanja, sa važećim Zakonom o sportu.

Takođe preporučujemo da blagovremeno izvršite proveru svoje sportske dokumentacije i unutrašnjeg sportskog organizovanja, prema Kontrolnim listama sportske inspekcije, koje se mogu preuzeti sa sajta Ministarstva sporta i omladine.

Ispod možete pogledati sadržaj prezentacije, koja je 15.01.2017. godine održana u saradnji sa Karate Savezom Beograda, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu.

LINK ZA PREUZIMANJE >>> INFO ADVISER – ZAKON O SPORTU <<<

 

Za predmete koji se predaju u APR zaključno sa 17.02.2017., taksa od 2.800,00 dinara za registracionu promenu usklađenog statuta se NE plaća.

 

U okviru naše ponude, nudimo uslugu usklađivanja ili izrade statuta sportskog udruženja (kluba), sportskog društva i sportskog saveza u skladu sa novim Zakonom o sportu.

CENOVNIK

Adviser info

Read more

Izrada završnog računa za 2018. godinu

Kao i svih ranijih, i ove godine naša agencija nudi uslugu izrade završnog računa u skladu sa važećim zakonskim propisima. Ponuda se odnosi na izradu završnih računa za sve oblike pravnih lica koja posluju na teritoriji Srbije, nezavisno od toga da li su u pitanju privredna ili neprivredna društva (udruženja građana). Za detaljniju ponudu, pogledajte sledeći LINK.

Read more

Nova pravila o plaćanju turističkih aranžmana

Od 18.11.2016. godine počinje sa primenom novi Pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog turističkog putovanja, načinu uređivanja međusobnih odnosa organizatora putovanja i posrednika, kao i odnos organizatora putovanja i posrednika prema putniku kojim se reguliše način plaćanja turističkih putovanja koji se prodaju preko posrednika, kao i način obračunavanja cena turističkih putovanja koji se realizuju na teritoriji Srbije, a cene su im iskazane u evrima.

Detalje možete pogledati na sledećem LINKU.

Read more

Obavezna članarina PKS od 01.01.2017. godine

Od 01.01.2017. godine, saglasno novom Zakonu o Privrednoj komori, postoji obaveza određene kategorije privrednih subjekata upisanih u Registar Agencije za privredne registre (APR) da plaćaju članarinu Privrednoj komori Srbije.

Kategorije privrednih subjekata koji imaju obavezu plaćanja članarine PKS su:

1. Prva grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 20 miliona do 300 miliona RSD plaćaju članarinu u iznosu 300,00 RSD mesečno;
2. Druga grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 300 miliona do 600 miliona RSD plaćaju članarinu u iznosu 600,00 RSD mesečno;
3. Treća grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 600 miliona do 1 milijarde RSD plaćaju članarinu u iznosu 20.000,00 RSD mesečno;
4. Četvrta grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 1 milijarde, do 2,5 milijardi RSD plaćaju članarinu u iznosu 80.000,00 RSD mesečno;
5. Peta grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod više od 2,5 milijarde RSD plaćaju članarinu u iznosu 185.000,00 RSD mesečno.

 

Read more