Skip to main content Skip to search

Archives for Blog

Godišnji porez na dohodak za 2019. godinu (porez na „extra“ dohodak)

Godišnji porez na dohodak za 2019. godinu (odnosno takozvani porez na „extra“ dohodak), podnosi se elektronski ili papirno do 15.05.2020.

Građani Republike Srbije koji su tokom 2019. godine ostvarili zbir dohodaka (prihoda po različitim osnovama) veći od  2.729.304,00 dinara podležu obavezi plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu.

Podaci potrebni za obračunavanje poreske prijave nalaze se u PO-PPP potvrdama, izveštajima o svim Zakonom definisanim naplaćenim dohocima u 2019.godini, koje je svakom fizičkom licu bilo dužno da izda pravno lice – isplatilac prihoda zaključno sa 31.01.2020. godine za prethodnu godinu.

Poresku prijavu može podneti i knjigovođa u ime obveznika.

U okviru naših usluga, vršimo i uslugu obračunavanja i podnošenja PPDG-2R poreske prijave.

 

Read more

Završni račun za 2019. godinu

Sva pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige su u obavezi da sastave i podnesu završni račun (set finansijskih izveštaja) za 2019. godinu Agenciji za privredne registre (APR), i to:

  1. za statističke potrebe ili izjave o neaktivnosti do 28.02.2020. godine;
  2. finalne (od strane skupštine usvojene) finansijske izveštaje do 30.6.2020. godine.

Kao i do sada, naše društvo nudi usluge izrade završnog računa (finansijskih izveštaja) za 2019. godinu.


CENOVNIK ZA IZRADU ZAVRŠNOG RAČUNA, Klijent, Cena
Izrada samo završnog računa i poreskog bilansa (bez knjiženja), MALA PREDUZEĆA, od 200 evra
Izrada samo završnog računa i poreskog bilansa (bez knjiženja), MIKRO PREDUZEĆA, od 120 evra
Izrada samo završnog računa i poreskog bilansa, OSTALA PRAVNA LICA (UDRUŽENJA/KLUBOVI/SINDIKATI), od 70 evra
Izrada izjave o neaktivnosti, SVA PRAVNA LICA I PREDUZETNICI, od 2.000 dinara
Izrada izjave o neaktivnosti i formalnog poreskog bilansa, SVA PRAVNA LICA I PREDUZETNICI, od 3.000 dinara

Read more

Akcize na kafu od 01.01.2018. godine

Od 1.1.2018. godine počinje primena obaveze računanja akciza i lepljenja akciznih markica na kafu proizvodenu u Srbiji. Do sada je postojala obaveza da se akciza plati pri uvozu, a sada se uvodi i dodatno plaćanje akcize za kafu koja se preradi nakon uvoza. Svi proizvođači kafe treba da se upišu u Registar proizvođača kafe koji se vodi kod Poreske uprave – Centrale. Takođe, uz podnošenje zahteva za upis u Registar, proizvođači su u obavezi i da (pismeno) obaveste filijalu Poreske uprave na podrčuju koje imaju pogon za proizvodnju i preradu kafe.

Akcize se računaju samo i isključivo na kafu koja je uvezena od 1.1.2018. godine, što znači da se zalihe kafe proizvedene (i uvezene) do 31.12.2017. godine, u momentu prodaje u 2018. godini neće oporezovati akcizom.

Read more

Info – Zakon o sportu 2016, >>ističe rok za usklađivanje<<

Obaveštavamo sve organizacije u oblasti sporta, a pre svega sportske organizacije (sportska udruženja-klubove i sportska privredna društva)
da 16.02.2017. godine ističe rok za usklađivanje sportske dokumentacije (primarno Statut i Knjiga Članova) i unutrašnjeg sportskog organizovanja, sa važećim Zakonom o sportu.

Takođe preporučujemo da blagovremeno izvršite proveru svoje sportske dokumentacije i unutrašnjeg sportskog organizovanja, prema Kontrolnim listama sportske inspekcije, koje se mogu preuzeti sa sajta Ministarstva sporta i omladine.

Ispod možete pogledati sadržaj prezentacije, koja je 15.01.2017. godine održana u saradnji sa Karate Savezom Beograda, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu.

LINK ZA PREUZIMANJE >>> INFO ADVISER – ZAKON O SPORTU <<<

 

Za predmete koji se predaju u APR zaključno sa 17.02.2017., taksa od 2.800,00 dinara za registracionu promenu usklađenog statuta se NE plaća.

 

U okviru naše ponude, nudimo uslugu usklađivanja ili izrade statuta sportskog udruženja (kluba), sportskog društva i sportskog saveza u skladu sa novim Zakonom o sportu.

CENOVNIK

Adviser info

Read more

Izrada završnog računa za 2018. godinu

Kao i svih ranijih, i ove godine naša agencija nudi uslugu izrade završnog računa u skladu sa važećim zakonskim propisima. Ponuda se odnosi na izradu završnih računa za sve oblike pravnih lica koja posluju na teritoriji Srbije, nezavisno od toga da li su u pitanju privredna ili neprivredna društva (udruženja građana). Za detaljniju ponudu, pogledajte sledeći LINK.

Read more

Nova pravila o plaćanju turističkih aranžmana

Od 18.11.2016. godine počinje sa primenom novi Pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog turističkog putovanja, načinu uređivanja međusobnih odnosa organizatora putovanja i posrednika, kao i odnos organizatora putovanja i posrednika prema putniku kojim se reguliše način plaćanja turističkih putovanja koji se prodaju preko posrednika, kao i način obračunavanja cena turističkih putovanja koji se realizuju na teritoriji Srbije, a cene su im iskazane u evrima.

Detalje možete pogledati na sledećem LINKU.

Read more

Obavezna članarina PKS od 01.01.2017. godine

Od 01.01.2017. godine, saglasno novom Zakonu o Privrednoj komori, postoji obaveza određene kategorije privrednih subjekata upisanih u Registar Agencije za privredne registre (APR) da plaćaju članarinu Privrednoj komori Srbije.

Kategorije privrednih subjekata koji imaju obavezu plaćanja članarine PKS su:

1. Prva grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 20 miliona do 300 miliona RSD plaćaju članarinu u iznosu 300,00 RSD mesečno;
2. Druga grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 300 miliona do 600 miliona RSD plaćaju članarinu u iznosu 600,00 RSD mesečno;
3. Treća grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 600 miliona do 1 milijarde RSD plaćaju članarinu u iznosu 20.000,00 RSD mesečno;
4. Četvrta grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 1 milijarde, do 2,5 milijardi RSD plaćaju članarinu u iznosu 80.000,00 RSD mesečno;
5. Peta grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod više od 2,5 milijarde RSD plaćaju članarinu u iznosu 185.000,00 RSD mesečno.

 

Read more

Platni promet u bankam dobija konkurenciju

Krajem 2015. godine Narodna Skupština usvojila je dva sistemska zakona: Zakon o platnim uslugama (ZPU) i Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja obavljaju delatnost (ZOP). Ovim zakonima omogućeno je obavljanje plaćanja i putem elektronskog novca (putem mobilnog telefona i interneta). Po prvi put, plaćanja ne moraju da se vrše preko tekućih računa otvorenih u bankama, već mogu i u elektronskom novcu posredstvom nosilaca platnih usluga koji ne moraju da budu banke.

Sve ovo bi trebalo da omogući jeftiniji i brži transfer novca između kupca i prodavca. Banke će verovatno, kako bude rastao udeo plaćanja elektronskim novcem, reagovati tako što će smanjiti naknade usluga platnog prometa preko tekućih računa. Bankama ovo sigurno ne odgovara, jer je u poslednje tri godine došlo do značajnog pada kamatnih stopa, što je uslovilo da se banke okrenu podizanju naknada za usluge platnog promet, kao jedinom izvoru prihoda koji je kontinuirano rastao. Sada se i to menja. Nosioci platnih usluga sada više neće biti samo banke, već i druge finansijske organizacije koje će se baviti kreditiranjem i transferom elektronskog novca. Takođe, transfer novca sa inostranstvom je dosta liberalizovan. Na primer, putem Pejpala je moguće jednostavno i jeftino izvršiti transfer između rezidenta (domaće pravno ili fizičko lice) i nerezidenta (strano pravno ili fizičko lice), ali još uvek nije moguće obaviti plaćanje preko Pejpala između dva rezidenta. Tehnički, verovatno je to moguće, ali je Ministarstvo finansija zauzelo stav da to predstavlja prekršaj i da je kažnjivo.

Narodna banka je već odobrila nekoliko dozvola novoosnovanim nosiocima platnih usluga koji treba da ponude usluge vezane za elektronski novac. Te usluge i njihovu cenu još čekamo.

Ovde još napominjemo da treba imati na umu da je usvajanjem ZOP, država još jednom čvrsto stala na stanovište da se platni promet između pravnih lica, preduzetnik i fizičkih lica koja obavljaju delatnost, mora vršiti posredstvom tekućeg računa (sem u slučaju elektronskog novca), a nikako ne sme u gotovini. Oni koji izvrše naplatu gotovine istu moraju uplatiti na svoj tekući račun u roku od sedam dana. Kažnjivo je vršiti plaćanje drugom pravom licu, preduzetniku i fizičkom licu koje obavlja delatnost u gotovini ili čekovima. Smatramo da je važno napomenuti da je nadležnost za primenu ovog zakona, prenesena sa Narodne banke na Poresku upravu (koja ima tehničke mogućnosti da obezbedi kontrolu poštovanja ovog zakona).

Read more

Izmene zakona o turizmu

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o turizmu koje su objavljene u “Službenom glasniku RS” broj 84/2015 od 06.10.2015. godine. Izmene i dopune su dosta značajne, tako da je zakonodavac predvideo rok za usaglašavanje sa ovim izmenama i dopunama. Predviđeno je da privredna društava koja se bave turizmom, usklade svoje poslovanje sa novim zakonom najkasnije do 11.04.2016. godine (šest meseci od stupanja na snagu Zakona).

Read more