U skladu sa  zakonom o računovodstvu, pravno lice ili preduzetnik, koji u 2022. godini, nije imao poslovnih događaja, niti je u poslovnim knjigama za tu godinu imao podatke o imovini i obavezama, dužan je da u redovnom roku do 31. marta 2023. godine, dostavi izjavu o neaktivnosti. Obveznici mogu dostaviti Izjavu o neaktivnosti za 2022. godinu i nakon isteka redovnog roka najkasnije do kraja 2023. godine, ali uz plaćanje uvećane takse.

Zakonski zastupnik ne može menjati sadržinu izjave koju je dao, odnosno posle dostavlјanja i javnog objavlјivanja izjave o neaktivnosti kao ispravne, pravno lice odnosno preduzetnik nije u mogućnosti dostaviti redovni godišnji finansijski izveštaj, kao zamenu za podnetu izjavu.

Izjava o neaktivnosti koja je potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom isključivo zakonskog zastupnika, dostavlja se u elektronskom obliku Agenciji za privredne registre.

U okviru paketa naših usluga, pružamo i uslugu pripreme i podnošenja Izjave o neaktivnosti.

Za dodatne informacije, možete poslati e-mejl na office@adviser.rs ili nas pozvati na telefon broj: 011/63-02-870.