Skip to main content Skip to search

Pravne usluge

SUDSKI I IZVRŠNI POSTUPAK

Pokretanje, odnosno vođenje već započetih sudskih i izvršnih postupaka, zastupanje pred sudom obuhvata sledeće usluge:

 • Analizu rizika vođenja postupka

 • Izradu strategije postupka

 • Priprema pravnih izveštaja

 • Prikupljanje dokaza, pripremanje tužbenih zahteva, žalbi, zahteva i drugih akata

 • Zastupanje klijenata u parničnim, izvršnim i drugim postupcima

 • Naplatu potraživanja poverilaca

 • Pripremanje nacrta i sprovođenje sporazuma o poravnanju

 • Arbitražu

 • Zastupanje u svim prekršajnim postupcima (parking, radno vreme …)

 • Pokretanje i vođenje Upravnih postupaka, upravnih sporova, i zastupanje subjekata pred svim državnim i nedržavnim organima. (katastar, lokalna samouprava, agencije…)

 

SAVETOVANJE I IZRADA AKATA IZ RADNOG PRAVA

Sve usluge i pravno savetovanje iz oblasti radnog prava, od zasnivanja radnog odnosa, pa do prestanka ugovora o radu, posebno obuhvata:

 • Izradu ugovora o radu

 • Izradu internih akata u vezi sa radom

 • Izrada ugovora o pravima i obavezama direktora

 • Pripremanje i izrada dokumentacije vezane za raskid radnog odnosa

U slučaju kršenja bilo kog od navedenih sporazuma, akta, ugovora itd. – zastupanja u radnim sporovima, poslodavca kao i zaposlenog.

 

PORESKO PRAVNO I PORESKO SAVETOVANJE

 • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u poreskom postupku kancelarijske i terenske kontrole poreskih obveznika

 • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u poresko-upravnom sporu protiv konačnih upravnih akata pred Upravnim sudom

 • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupku dodele poreskog identifikacionog broja – PIB-a

 • Zastupanje fizičkih lica u poreskom postupku prijavljivanja poreske obaveze i izmirenja poreske obaveze

 • Zastupanje pravnih i fizičkih lica u postupku prinudne naplate poreskog duga

 • Zastupanje fizičkih lica u poreskom postupku radi kontrole isplate doprinosa za penzijsko, invalidsko, zdravstveno i socijalno osiguranje od strane poslodavca

 

PRAVNO-POSLOVNO SAVETOVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA U REPUBLICI SRBIJI

 • Savetovanje o propisima u okviru kojih se obavlja poslovanje

 • Usklađivanje poslovanja sa pozitivnim pravom

 • Usklađivanja internih akata sa pozitivnim pravom

 • Izrada svih vrsta privrednih i obligacionih ugovora – zakup, zajam, kupoprodaja, ugovor o delu, ugovor o nalogu …

 • Posredovanje između privrednih subjekata radi realizacije različitih poslova

 • Dovođenje u vezu poslovnih subjekata radi ostvarivanja zajedničkih poslovnih ciljeva