Skip to main content Skip to search

Archives for Blog

Izmene zakona o turizmu

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o turizmu koje su objavljene u „Službenom glasniku RS“ broj 84/2015 od 06.10.2015. godine. Izmene i dopune su dosta značajne, tako da je zakonodavac predvideo rok za usaglašavanje sa ovim izmenama i dopunama. Predviđeno je da privredna društava koja se bave turizmom, usklade svoje poslovanje sa novim zakonom najkasnije do 11.04.2016. godine (šest meseci od stupanja na snagu Zakona).

Read more

Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica

U Službenom glasniku RS broj 142 od 25.12.2014. godine objavljene su izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica koje će se primenjivati u obračunu poreza za 2014. godinu. Ovo nije prvi put da Ministarstvo finansija šalje u Narodnu skupštinu predloge za izmenu i dopunu ovog zakona u poslednjim danima godine za koju se utvrđuje poreska obaveza. – Suština izmena i dopuna odnosi se na oporezivanje nedobitnih organizacija i pravnih lica koja su u postupku likvidacije i stečaja. Precizirano je da registrovana delatnost nedobitnih organizacija nije preovlađujuća u izboru načina oporezivanja, već oblik ostvarivanja prihoda. Ukoliko nedobitna organizacija (udruženja građana) dominantno ostvaruje prihode na tržištu, onda će se ona oporezivati kao privredno društvo. Takođe, precizirano je da se kao rashod u poreskom bilansu priznaje izdavanje u zbirnom iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, sportske i namene saniranja štete nastale po osnovu elementarnih nepogoda. Produžen je rok za dostavljanje poreskog bilansa u slučaju likvidacije i stečaja i to na 60 dana od dana otvaranja, odnosno okončanja postupka likvidacije/stečaja, odnosno početka primene plana reorganizacije.

Sam Zakon možete preuzeti u delu sajta DOKUMENTI ili na sledećem LINKU gde možete pogledati sve izmene i dopune (precrtani delovi zakona su oni koji su prestali da važe, a tekst koji je obojen plavom bojom predstavlja izmene/dopune koje postaju važeće).

Read more

Završni račun za 2014. godinu

ADVISER RAČUNOVODSTVO I POREZI DOO  i ove godine nudi privrednim društvima i drugim pravnim licima izradu seta finansijskih izveštaja – završnog računa za 2014. godinu. 

Više o ovome možete pročitati na sledećoj stranici LINK.

Read more

Ukinuta obaveza izbora ličnog lekara

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 126/14 od 19. novembra 2014. godine objavljena je odluka Ustavnog suda kojom su član 142. stav 4. i član 146. stavovi 4. i 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 107/05, 109/05, 106/06, 57/11, 110/12 i 119/12) proglašeni neustavnim.

U pitanju su sledeći delovi zakona:

Član 142. stav 4:

„Naknadna overa isprave o osiguranju, odnosno zdravstvene kartice, odnosno posebne isprave o korišćenju zdravstvene zaštite može se izvršiti pod uslovom da je osigurano lice izvršilo izbor izabranog lekara u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.“

Član 146. stavovi 4. i 5:

„Osigurano lice dužno je da kod prve posete zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite u kojoj poslove obavlja izabrani lekar, a najkasnije u roku od šest meseci od dana sticanja svojstva osiguranog lica u skladu sa ovim zakonom, izvrši izbor izabranog lekara.

Ako osigurano lice ne izvrši izbor izabranog lekara u roku iz stava 4. ovog člana, ima pravo samo na pružanje hitne medicinske pomoći do momenta izbora izabranog lekara u skladu sa ovim zakonom.“

Read more

Spisak najvećih poreskih dužnika

Poreska uprava Republike Srbije objavila je, na svom sajtu, spisak najvećih poreskih dužnika na dan 30.06.2014. godine.

Spisak se sastoji od šest grupisanih izveštaja i to prema vrsti pravnog organizovanja, odnosno statusa. Tako su posebno izdvojeni dužnici aktivna pravna lica, zatim pravna lica u postuku restruktuiranja/privatizacije, pravna lica u postupku stečaja i likvidacije, pravna lica brisana iz registra, pravna lica kojima je oduzet PIB i preduzetnici.

Sve izveštaje možete pogledati na sledećoj web stranici LINK.

Read more

Dostavljanje podataka o finansiranju klubova u 2013. godini

Ministarstvo omladine i sporta poverilo je Sportskom savezu Srbije, odnosno teritorijalnim savezima, da prikupe podatke o < visini sredstava koja klubovi ostvaruju iz budžeta grada, lokalne samouprave, opština, javnih preduzeća i drugih izvora (donacija, sponzorstava).

Obzirom da dopis koji je dostavio SSS nije bio u potpunosti jasan, mi smo postavili nekoliko pitanja na koja nam je SSS odgovorio. Prema tim odgovorima, podaci se dostavljaju za 2013. godinu, i to sa navođenjem osnova sticanja prihoda/primanja, naziv od koga je prihod/primanje ostvaren, pri čemu ne treba navoditi primanja ostvarena po osnovu članarina. Ukoliko klub nije ostvario bilo kakva primanja koja su predmet zahteva MOS-a, onda je potrebno da da izjavu o tome i obavesti granski sportski savez kojem pripada.

Rok za dostavljanje ovih podataka je 27.05.2014. godine. Podaci treba da se dostave granskom sportskom savezu.

Read more

Oprez sa dozvoljenim minusom!

Narodna banka Srbije objavila je na svom sajtu pregled kamatnih stopa po kojima banke računaju kamatu na dozvoljena i nedozvoljena prekoračenja na tekućim računima stanovništva. Obzirom da postoje velike razlike, savetujemo građane da obrate pažnju na to u kojoj banci imaju otvoren tekući račun, kao i korišćenje usluga prekoračenja na istim tim tekućim računima.

U delu sajta gde se nalaze i ostali dokumenti, objavili smo pregled kamatnih stopa (koje su bile aktuelne u februaru mesecu) po bankama.

Pregled možete preuzeti i na sledećem LINKu.

Read more