Skip to main content Skip to search

Archives for Blog

Platni promet u bankam dobija konkurenciju

Krajem 2015. godine Narodna Skupština usvojila je dva sistemska zakona: Zakon o platnim uslugama (ZPU) i Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja obavljaju delatnost (ZOP). Ovim zakonima omogućeno je obavljanje plaćanja i putem elektronskog novca (putem mobilnog telefona i interneta). Po prvi put, plaćanja ne moraju da se vrše preko tekućih računa otvorenih u bankama, već mogu i u elektronskom novcu posredstvom nosilaca platnih usluga koji ne moraju da budu banke.

Sve ovo bi trebalo da omogući jeftiniji i brži transfer novca između kupca i prodavca. Banke će verovatno, kako bude rastao udeo plaćanja elektronskim novcem, reagovati tako što će smanjiti naknade usluga platnog prometa preko tekućih računa. Bankama ovo sigurno ne odgovara, jer je u poslednje tri godine došlo do značajnog pada kamatnih stopa, što je uslovilo da se banke okrenu podizanju naknada za usluge platnog promet, kao jedinom izvoru prihoda koji je kontinuirano rastao. Sada se i to menja. Nosioci platnih usluga sada više neće biti samo banke, već i druge finansijske organizacije koje će se baviti kreditiranjem i transferom elektronskog novca. Takođe, transfer novca sa inostranstvom je dosta liberalizovan. Na primer, putem Pejpala je moguće jednostavno i jeftino izvršiti transfer između rezidenta (domaće pravno ili fizičko lice) i nerezidenta (strano pravno ili fizičko lice), ali još uvek nije moguće obaviti plaćanje preko Pejpala između dva rezidenta. Tehnički, verovatno je to moguće, ali je Ministarstvo finansija zauzelo stav da to predstavlja prekršaj i da je kažnjivo.

Narodna banka je već odobrila nekoliko dozvola novoosnovanim nosiocima platnih usluga koji treba da ponude usluge vezane za elektronski novac. Te usluge i njihovu cenu još čekamo.

Ovde još napominjemo da treba imati na umu da je usvajanjem ZOP, država još jednom čvrsto stala na stanovište da se platni promet između pravnih lica, preduzetnik i fizičkih lica koja obavljaju delatnost, mora vršiti posredstvom tekućeg računa (sem u slučaju elektronskog novca), a nikako ne sme u gotovini. Oni koji izvrše naplatu gotovine istu moraju uplatiti na svoj tekući račun u roku od sedam dana. Kažnjivo je vršiti plaćanje drugom pravom licu, preduzetniku i fizičkom licu koje obavlja delatnost u gotovini ili čekovima. Smatramo da je važno napomenuti da je nadležnost za primenu ovog zakona, prenesena sa Narodne banke na Poresku upravu (koja ima tehničke mogućnosti da obezbedi kontrolu poštovanja ovog zakona).

Read more

Izmene zakona o turizmu

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o turizmu koje su objavljene u “Službenom glasniku RS” broj 84/2015 od 06.10.2015. godine. Izmene i dopune su dosta značajne, tako da je zakonodavac predvideo rok za usaglašavanje sa ovim izmenama i dopunama. Predviđeno je da privredna društava koja se bave turizmom, usklade svoje poslovanje sa novim zakonom najkasnije do 11.04.2016. godine (šest meseci od stupanja na snagu Zakona).

Read more

Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica

U Službenom glasniku RS broj 142 od 25.12.2014. godine objavljene su izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica koje će se primenjivati u obračunu poreza za 2014. godinu. Ovo nije prvi put da Ministarstvo finansija šalje u Narodnu skupštinu predloge za izmenu i dopunu ovog zakona u poslednjim danima godine za koju se utvrđuje poreska obaveza. – Suština izmena i dopuna odnosi se na oporezivanje nedobitnih organizacija i pravnih lica koja su u postupku likvidacije i stečaja. Precizirano je da registrovana delatnost nedobitnih organizacija nije preovlađujuća u izboru načina oporezivanja, već oblik ostvarivanja prihoda. Ukoliko nedobitna organizacija (udruženja građana) dominantno ostvaruje prihode na tržištu, onda će se ona oporezivati kao privredno društvo. Takođe, precizirano je da se kao rashod u poreskom bilansu priznaje izdavanje u zbirnom iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, sportske i namene saniranja štete nastale po osnovu elementarnih nepogoda. Produžen je rok za dostavljanje poreskog bilansa u slučaju likvidacije i stečaja i to na 60 dana od dana otvaranja, odnosno okončanja postupka likvidacije/stečaja, odnosno početka primene plana reorganizacije.

Sam Zakon možete preuzeti u delu sajta DOKUMENTI ili na sledećem LINKU gde možete pogledati sve izmene i dopune (precrtani delovi zakona su oni koji su prestali da važe, a tekst koji je obojen plavom bojom predstavlja izmene/dopune koje postaju važeće).

Read more

Završni račun za 2014. godinu

ADVISER RAČUNOVODSTVO I POREZI DOO  i ove godine nudi privrednim društvima i drugim pravnim licima izradu seta finansijskih izveštaja – završnog računa za 2014. godinu. 

Više o ovome možete pročitati na sledećoj stranici LINK.

Read more

Ukinuta obaveza izbora ličnog lekara

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 126/14 od 19. novembra 2014. godine objavljena je odluka Ustavnog suda kojom su član 142. stav 4. i član 146. stavovi 4. i 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 107/05, 109/05, 106/06, 57/11, 110/12 i 119/12) proglašeni neustavnim.

U pitanju su sledeći delovi zakona:

Član 142. stav 4:

“Naknadna overa isprave o osiguranju, odnosno zdravstvene kartice, odnosno posebne isprave o korišćenju zdravstvene zaštite može se izvršiti pod uslovom da je osigurano lice izvršilo izbor izabranog lekara u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.”

Član 146. stavovi 4. i 5:

“Osigurano lice dužno je da kod prve posete zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite u kojoj poslove obavlja izabrani lekar, a najkasnije u roku od šest meseci od dana sticanja svojstva osiguranog lica u skladu sa ovim zakonom, izvrši izbor izabranog lekara.

Ako osigurano lice ne izvrši izbor izabranog lekara u roku iz stava 4. ovog člana, ima pravo samo na pružanje hitne medicinske pomoći do momenta izbora izabranog lekara u skladu sa ovim zakonom.”

Read more

Spisak najvećih poreskih dužnika

Poreska uprava Republike Srbije objavila je, na svom sajtu, spisak najvećih poreskih dužnika na dan 30.06.2014. godine.

Spisak se sastoji od šest grupisanih izveštaja i to prema vrsti pravnog organizovanja, odnosno statusa. Tako su posebno izdvojeni dužnici aktivna pravna lica, zatim pravna lica u postuku restruktuiranja/privatizacije, pravna lica u postupku stečaja i likvidacije, pravna lica brisana iz registra, pravna lica kojima je oduzet PIB i preduzetnici.

Sve izveštaje možete pogledati na sledećoj web stranici LINK.

Read more

Dostavljanje podataka o finansiranju klubova u 2013. godini

Ministarstvo omladine i sporta poverilo je Sportskom savezu Srbije, odnosno teritorijalnim savezima, da prikupe podatke o < visini sredstava koja klubovi ostvaruju iz budžeta grada, lokalne samouprave, opština, javnih preduzeća i drugih izvora (donacija, sponzorstava).

Obzirom da dopis koji je dostavio SSS nije bio u potpunosti jasan, mi smo postavili nekoliko pitanja na koja nam je SSS odgovorio. Prema tim odgovorima, podaci se dostavljaju za 2013. godinu, i to sa navođenjem osnova sticanja prihoda/primanja, naziv od koga je prihod/primanje ostvaren, pri čemu ne treba navoditi primanja ostvarena po osnovu članarina. Ukoliko klub nije ostvario bilo kakva primanja koja su predmet zahteva MOS-a, onda je potrebno da da izjavu o tome i obavesti granski sportski savez kojem pripada.

Rok za dostavljanje ovih podataka je 27.05.2014. godine. Podaci treba da se dostave granskom sportskom savezu.

Read more