U Službenom glasniku RS broj 142 od 25.12.2014. godine objavljene su izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica koje će se primenjivati u obračunu poreza za 2014. godinu. Ovo nije prvi put da Ministarstvo finansija šalje u Narodnu skupštinu predloge za izmenu i dopunu ovog zakona u poslednjim danima godine za koju se utvrđuje poreska obaveza. – Suština izmena i dopuna odnosi se na oporezivanje nedobitnih organizacija i pravnih lica koja su u postupku likvidacije i stečaja. Precizirano je da registrovana delatnost nedobitnih organizacija nije preovlađujuća u izboru načina oporezivanja, već oblik ostvarivanja prihoda. Ukoliko nedobitna organizacija (udruženja građana) dominantno ostvaruje prihode na tržištu, onda će se ona oporezivati kao privredno društvo. Takođe, precizirano je da se kao rashod u poreskom bilansu priznaje izdavanje u zbirnom iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, sportske i namene saniranja štete nastale po osnovu elementarnih nepogoda. Produžen je rok za dostavljanje poreskog bilansa u slučaju likvidacije i stečaja i to na 60 dana od dana otvaranja, odnosno okončanja postupka likvidacije/stečaja, odnosno početka primene plana reorganizacije.

Sam Zakon možete preuzeti u delu sajta DOKUMENTI ili na sledećem LINKU gde možete pogledati sve izmene i dopune (precrtani delovi zakona su oni koji su prestali da važe, a tekst koji je obojen plavom bojom predstavlja izmene/dopune koje postaju važeće).