Krajem 2015. godine Narodna Skupština usvojila je dva sistemska zakona: Zakon o platnim uslugama (ZPU) i Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja obavljaju delatnost (ZOP). Ovim zakonima omogućeno je obavljanje plaćanja i putem elektronskog novca (putem mobilnog telefona i interneta). Po prvi put, plaćanja ne moraju da se vrše preko tekućih računa otvorenih u bankama, već mogu i u elektronskom novcu posredstvom nosilaca platnih usluga koji ne moraju da budu banke.

Sve ovo bi trebalo da omogući jeftiniji i brži transfer novca između kupca i prodavca. Banke će verovatno, kako bude rastao udeo plaćanja elektronskim novcem, reagovati tako što će smanjiti naknade usluga platnog prometa preko tekućih računa. Bankama ovo sigurno ne odgovara, jer je u poslednje tri godine došlo do značajnog pada kamatnih stopa, što je uslovilo da se banke okrenu podizanju naknada za usluge platnog promet, kao jedinom izvoru prihoda koji je kontinuirano rastao. Sada se i to menja. Nosioci platnih usluga sada više neće biti samo banke, već i druge finansijske organizacije koje će se baviti kreditiranjem i transferom elektronskog novca. Takođe, transfer novca sa inostranstvom je dosta liberalizovan. Na primer, putem Pejpala je moguće jednostavno i jeftino izvršiti transfer između rezidenta (domaće pravno ili fizičko lice) i nerezidenta (strano pravno ili fizičko lice), ali još uvek nije moguće obaviti plaćanje preko Pejpala između dva rezidenta. Tehnički, verovatno je to moguće, ali je Ministarstvo finansija zauzelo stav da to predstavlja prekršaj i da je kažnjivo.

Narodna banka je već odobrila nekoliko dozvola novoosnovanim nosiocima platnih usluga koji treba da ponude usluge vezane za elektronski novac. Te usluge i njihovu cenu još čekamo.

Ovde još napominjemo da treba imati na umu da je usvajanjem ZOP, država još jednom čvrsto stala na stanovište da se platni promet između pravnih lica, preduzetnik i fizičkih lica koja obavljaju delatnost, mora vršiti posredstvom tekućeg računa (sem u slučaju elektronskog novca), a nikako ne sme u gotovini. Oni koji izvrše naplatu gotovine istu moraju uplatiti na svoj tekući račun u roku od sedam dana. Kažnjivo je vršiti plaćanje drugom pravom licu, preduzetniku i fizičkom licu koje obavlja delatnost u gotovini ili čekovima. Smatramo da je važno napomenuti da je nadležnost za primenu ovog zakona, prenesena sa Narodne banke na Poresku upravu (koja ima tehničke mogućnosti da obezbedi kontrolu poštovanja ovog zakona).