Skip to main content Skip to search

Archives for Poreske prijave

Godišnji porez na dohodak za 2020. godinu (porez na „extra“ dohodak)

Godišnji porez građana na dohodak za 2020. godinu (odnosno takozvani porez na „extra“ dohodak), podnosi se elektronski ili papirno do 17.05.2021.

Građani Republike Srbije koji su tokom 2020. godine ostvarili kalkulisani neto dohodak (prihod po različitim osnovama) veći od  2.987.424,00 dinara podležu obavezi plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu.

Podaci potrebni za obračunavanje poreske prijave nalaze se najčešće u PPP-PO potvrdama, izveštajima o svim Zakonom definisanim naplaćenim dohocima u 2020.godini, koje je svakom fizičkom licu bilo dužno da izda domaće pravno lice – isplatilac prihoda zaključno sa 31.01. godine za prethodnu godinu.

Ovaj porez plaćaju rezidenti Republike Srbije (na dohodak ostvaren u Srbiji i dohodak ostvaren u inostranstvu) i nerezidenti (na dohodak ostvaren u Srbiji).

Godišnji neto prihod preduzetnika koji vodi poslovne knjige, umanjen za porez na prihode od samostalne delatnosti plaćen na te prihode, ulazi u dohodak za oporezivanje.

Za preduzetnike koji su se opredelili za ličnu zaradu, zarada se umanjuje za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na te prihode, a razlika ulazi u dohodak za oporezivanje.

Paušalno utvrđena osnovica iz rešenja Poreske uprave dobijenih u e-poresko sadnuče, umanjena za porez i doprinose na prihode od samostalne delatnosti, paušalno oporezovanog preduzetnika, plaćene na te prihode, ulazi u dohodak za oporezivanje.

Poresku prijavu može podneti i knjigovođa u ime obveznika.

U okviru naših usluga, vršimo i uslugu obračunavanja i podnošenja PPDG-2R poreske prijave.

Read more

Prihodi fizičkih lica ostvareni iz inostranstva 2020. godine

Poreska uprava Republike Srbije na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva i  poređenjem tih podataka sa podnetim poreskim prijavama o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, ustanovila je visoku stopu nepoštovanja poreskih propisa i identifikovala ta  fizička lica.

Ovi prihodi ostvaruju se po osnovu pružanja raznih vrsta usluga, a najčešće su to usluge razvoja softvera, prevođenja, držanja časova stranih jezika, promocije, grafičkog dizajna i druge vrste usluga. Nepoštovanje poreskih propisa ustanovlјeno je i kod fizičkih lica koja prihode ostvaruju na društvenim mrežama („jutjuberi“, „influenseri“), internet klađenja i slično, kao i kod lica koja su izdavala sopstvene nepokretnosti do 30 dana („stan na dan“).

Poreska uprava Republike Srbije poziva sva fizička lica koja su propustila da podnesu poreske prijave, da pre preduzimanja bilo koje radnje poreskog organa u vezi učinjene radnje ili propusta, odnosno pre otpočinjanja poreske kontrole ili podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, samoinicijativno to učine, odnosno  obračunaju porez i doprinose sa pripadajućom kamatom i izmire svoje zakonske obaveze, kako bi izbegla prekršajnu odgovornost.

Poresku prijavu može podneti i knjigovođa u ime obveznika.

U okviru naših usluga, vršimo i uslugu obračunavanja i podnošenja PP-OPO poreske prijave.

Read more

Godišnji porez na dohodak za 2019. godinu (porez na „extra“ dohodak)

Godišnji porez na dohodak za 2019. godinu (odnosno takozvani porez na „extra“ dohodak), podnosi se elektronski ili papirno do 15.05.2020.

Građani Republike Srbije koji su tokom 2019. godine ostvarili zbir dohodaka (prihoda po različitim osnovama) veći od  2.729.304,00 dinara podležu obavezi plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu.

Podaci potrebni za obračunavanje poreske prijave nalaze se u PO-PPP potvrdama, izveštajima o svim Zakonom definisanim naplaćenim dohocima u 2019.godini, koje je svakom fizičkom licu bilo dužno da izda pravno lice – isplatilac prihoda zaključno sa 31.01.2020. godine za prethodnu godinu.

Poresku prijavu može podneti i knjigovođa u ime obveznika.

U okviru naših usluga, vršimo i uslugu obračunavanja i podnošenja PPDG-2R poreske prijave.

 

Read more