Sadržaj biltena 5/2013

PREUZMITE BILTEN (LINK)

ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA
NOVE PORESKE PRIJAVE
CILJEVI ZBOG KOJIH SE UVODI NOVI SISTEM PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA
KADA I KAKO SE PODNOSE PORESKE PRIJAVE
KO SVE MOŽE PODNETI PORESKU PRIJAVU
KAZNE
OBRASCI KOJI PRESTAJU DA VAŽE OD 1.1.2014. GODINE
OBAVEZUJUĆA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA
Poreski tretman prometa usluga koji strano lice pruža licu sa teritorije Republike Srbije, pri čemu je mesto prometa tih usluga teritorija Republike Srbije, kao Priznavanje prava na poreski kredit po osnovu ulaganja u izgradnju osnovnog sredstva koja su vršena tokom 2008, 2009, 2010. i 2011. godine, a koja nisu bila prijavljena u poreskom periodu kada su vršena
Primena odredbe člana 40. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI I SPORTSKIH DELATNOSTI
USLOVI U POGLEDU ANGAŽOVANIH SPORTISTA
USLOVI U POGLEDU SPORTSKIH STRUČNJAKA
USLOVI U POGLEDU PROSTORA (OBJEKATA)
USLOVI U POGLEDU OPREME
USLOVI U POGLEDU UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE
USLOVI U POGLEDU FINANSIJSKIH SREDSTAVA
AKTUELNE INFORMACIJE